Empo TV

Vil kjempe for et fullverdig og inkluderende samfunn

Elan Morgan er politisk medlem i Rådet for personer med funksjons-nedsettelser i Oslo. Hun har sammen med Aurora Kobernus, styremedlem i Nordre Aker MDG, skrevet et innlegg i Handikapnytt med krav om universelle menneskerettigheter og muligheten til å kunne være likestilte borgere som kan delta i og gi tilbake til samfunnet.

Publisert:

Som funksjonshemmede i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener de det er en selvfølge at funksjonshemmede skal ha forankret sine rettigheter og klagemuligheter i norsk lov. Å ta inn CRPD vil ikke løse alle barrierer i samfunnet. Derfor har de fremmet et nytt underkapittel om personer med funksjonsvarianse til MDGs kommende landsmøte. Dette for å tydeliggjøre hvordan vi i partiet følger opp CRPD:

Miljøpartiet De Grønne skal jobbe for at ingen blir funksjonshemmet i møte med samfunnet. Vi skal fortsette arbeidet med universell utforming av både tjenester og fysiske omgivelser så alle personer med funksjonsvarianse får oppfylt sin rett til å delta i samfunnet. BPA, eller brukerstyrt personlig assistanse, skal være et viktig likestillingsverktøy for å øke deltagelse og selvstendighet. Funksjonshemmede krever ikke egne særrettigheter, men krever universelle menneskerettigheter.

Her fremmer vi blant annet: 

 • At BPA-tilbudet ikke er avhengig av antall timer assistansebehov, alder, kjønn eller postadressen til brukeren, men er universelt og at midlene til BPA skal følge brukeren, og at fritid og samfunnsdeltagelse skal vektlegges like mye som primære behov i tildelingen av BPA-timer.
 • Avskaffe tvangslovgivning i psykisk helsevern, sikre retten til selvbestemmelse og rett til å motta nødvendig støtte til å utøve den rettslige handleevnen.
 • Myke opp reglene og utdelingen av HC-parkeringsbevis, slik at flere funksjonshemmede og utviklingshemmede som har behov for denne ordningen skal få den, og det må lages flere HC-parkeringsplasser.
 • Sikre at utviklingshemmede og funksjonshemmede skal kunne gjennomføre utdanning på en fullverdig måte og stå i arbeid. Varig tilrettelagt arbeid (VTA), meningsfull yrkesopplæring, individuell støtte og andre typer arbeidstiltak må på plass.
 • Starte med å tilgjengeliggjøre barnehager, skoler, høyskoler og universiteter og jobbe for at samfunnet raskt blir universelt utformet.
 • At alle uføre som lever på minsteytelser må komme inn under bostøttens inntektsgrense, også unge uføre, uavhengig av økning i minstesats.
 • Et eget underkapittel vil ikke bare forsterke funksjonshemmedes rettigheter, det vil også underbygge og synliggjøre våre eksisterende programpunkter, blant annet:

 • Åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent.
 • Forlenge maksperioden for arbeidsavklaringspenger slik at den muliggjør reell avklaring og å oppheve karenstiden.
 • Gi norsk tegnspråk offisiell status og større plass i det offentlige rom.
 • Arbeide aktivt, målrettet og systematisk med å bekjempe stereotypier og fordommer i arbeidslivet for å sikre lønnet arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • At brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal fullfinansieres av staten.

Som funkiser mener vi at funksjonshemmede må anerkjennes som mer enn bare pasienter med omsorg- og behandlingsbehov, og bli sett som likeverdige individer. Funksjonshemmede er en stor og variert gruppe som gjerne vil bidra i samfunnet – hvis de bare gir oss muligheten. Vi i MDG ønsker å lede an med en holdningsendrende politikk ved å stadfeste et fullverdig og inkluderende partiprogram. Dette er starten på et tilrettelagt grønt skifte.

Innlegget er fra Handikapnytt.no

Les hele saken: Vi kjemper videre for et tilgjengelig og grønt samfunn for alle

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen