Empo TV

Geir Lippestad besøkte NFU

Alle lederne av de politiske partiene ble invitert til NFUs lokaler for å snakke om sin politikk. På fredag var turen kommet til Geir Lippestad som er leder for det nyopprettede partiet Sentrum. Han har også sittet i Oslo bystyre for ...

Publisert:

Alle lederne av de politiske partiene ble invitert til NFUs lokaler for å snakke om sin politikk. På fredag var turen kommet til Geir Lippestad som er leder for det nyopprettede partiet Sentrum. Han har også sittet i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet. Geir Lippestad er også styrelder i ASVL, arbeidsgiverorganisasjonen til vekstbedriftene.

Sentrum er et parti mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. Partiet Sentrum har markert seg som en forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter. – Partiet Sentrum står for en helhetlig politikk som vi bygger på FNs bærekraftsmål. Vi jobber for sosial bærekraft, bærekraftig miljø og økonomisk bærekraft. Mennesker med utviklingshemning og andre funksjonsnedsettelser får i dag ikke innfridd mange av sine grunnleggende rettigheter. Partiet Sentrum har derfor valgt å prioritere funksjonshemmedes rettigheter ved dette valget. – For å styrke situasjonen til mennesker med utviklingshemning, så vil Partiet Sentrum innarbeide FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) i menneskerettighetsloven. Vi vil også at Norge forplikter seg til å følge tilleggsprotokollen om individuell klageadgang til CRPD-komitéen. Fra barnevernet, NAV-skandalen og flere andre områder, har vi sett nytten av at myndighetene korrigeres av internasjonale instanser, sier partilederen.

– Gjennom styrelederrollen i ASVL har jeg erfart hvor stemoderlig utsatte grupper behandles. Blant mennesker med utviklingshemning, står 85 prosent uten jobb. For mennesker uten funksjonsnedsettelse, så omtales arbeidsledighet som et problem når to til fire prosent står uten jobb. Partiet Sentrum vil jobbe for å gi alle en rett til arbeid eller aktuelt dagtilbud. En slik rettighet må følges opp med budsjettmidler dvs. penger.

Har Partiet Sentrum et skolepolitisk program?

– I dag møter mange elever med utviklingshemning, synsvansker og andre funksjonsnedsettelser store problemer på grunn av IT-teknologiens inntog i skolen. Lite er universelt utformet og tilpasset elever med nedsatt funksjonsevne. IT-teknologi kan og skal være til stor hjelp også for elever med nedsatt funksjonsevne. Manglende tilpasning medfører dessverre at teknologien kan bli en hindring mer enn et hjelpemiddel. Likestillings- og diskrimineringsloven setter krav til at IT-teknologi skal være universelt utformet. Beklageligvis er det lite tilsyn og kontroll med bestemmelsen. Partiet sentrum vil styrke tilsyn og kontroll på feltet.

Om omsorgstjenestene sier Lippestad dette:

– Partiet Sentrum betrakter brukerstyrt personlig assistanse som et frigjøringsverktøy. Vi er enige med Norges Handikapforbund, Uloba og de andre pådriverne fra de  funksjonshemmedes organisasjoner og vil ha brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ut av helse- og omsorgslovgivningen. BPA bør legges under NAV. Men en må ikke gå fra den ene til den andre grøften. Vi må også ivareta dem som både er avhengig av kommunal helsehjelp og omsorgstjenester.

– Partiet Sentrum går inn for å styrke rettsikkerheten til mennesker med nedsatt funksjonsevne både gjennom å innføre sterkere rettigheter og å styrke tilsyn og kontroll med rettighetene som er innført, avslutter advokat, styreleder og partileder Geir Lippestad.

Saken er fra Nfunorge.org

Les hele saken Sentrum partiet med Geir Lippestad

Foto: Tore Sætre

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen