Empo TV

Mangel på ergoterapeuter i landets kommuner

januar 2020 trådte kravet om at alle kommuner i Norge måtte kunne tilby ergoterapi i kraft. Selv om Norsk Ergoterapiforening anser kravet som en milepæl, er det i skrivende stund langt igjen når det er snakk om full ergoterapidekning.

Publisert:

Men før vi går videre kan det være lurt å fortelle litt om hva ergoterapi er. Ergoterapi innebærer at man har forskjellige aktiviteter knyttet til det man skal gjøre, og aktivitetene kan også brukes indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasser omgivelsene. Man kan også benytte seg av tekniske hjelpemidler.

- Vi venter fortsatt på tall fra Statistisk Sentralbyrå for fjoråret, men jeg tror jeg er på trygg grunn når jeg sier nei, sier Tove Holst Skyer, som er nyvalgt leder i Norsk Ergoterapeutforbund (også kjent som Ergoterapeutene). For det er lite som tyder på at kommunene som manglet ergoterapitilbud fikk det på plass i løpet av året som vi har lagt bak oss. - I begynnelsen av februar så vi en utlysning der fire små kommuner utlyste én ergoterapiutstilling, sier Skyer. Hun viser også til Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos' skriftlige spørsmål til helseminister Bent Høie (Høyre) 9. februar: - "Hva er status for kommunenes måloppnåelse innenfor kravene til profesjoner i kommunene?"

Årsaken til at Kjos stilte spørsmålet var at det i 2018 ble innført et krav om at alle landets kommuner skulle ha lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier, og at det fra 2020 ble stilt krav om at de også må kunne tilby ergoterapeut og psykolog. Kjos ba om en bekreftelse fra Høie om at kommunene hadde fått på plass de lovpålagte profesjonene, men det fikk hun ikke. I stedet sendte helseministeren følgende svar, hvor det bla. het: "Sentrale myndigheters kunnskap om bemanningen med ulike typer helsepersonell i kommunene kommer fra blant annet KOSTRA. KOSTRA-tall publiseres årlig av SSB." Videre sto det å lese: "Når det reises spørsmål om kommunens bemanning er forsvarlig og i tråd med lovens krav, er det statsforvalterne som har den tilsynsmessige kompetansen til å vurdere dette".

Uten tall fra 2020 er det også vanskelig å slå fast hvor mange kommuner som har et ergoterapi-tilbud. - Men vi har noen tall vi forholder oss til. Vi så at antall kommuner som skaffet ergoterapeut stoppet litt opp ved inngangen til 2019. Da mangler 80 ergoterapeuter. Ved inngangen til 2020, da lovpålegget trådte i kraft, manglet 62. Sekretariatets gjennomgang viser at differansen på 18 skyldes kommuner som ved inngangen til 2020 slo seg sammen med kommuner som hadde ergoterapitjeneste fra før, sier Skyer.

Les hele saken: Lovpålagt – men fortsatt langt igjen til alle kommuner har egen ergoterapeut (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo