Empo TV
Foto: Empo Media

Foto: Empo Media

Frambu søker kandidater til studie

Å vokse opp med utagerende atferd fra et søsken med funksjonsnedsettelse

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser ønsker å undersøke hvordan barn har opplevd å ha blitt utsatt for episoder med fysisk, eller verbal utagering fra et søsken men en utviklingshemming, eller nevroutviklingsforstyrrelse, som gir en annerledes forståelsesramme gjennom oppveksten. Hvordan dette har påvirket deres identitet og relasjoner til andre, både før og nå.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.06.2024 kl 12:02

Fysisk utagering kan handle om lugging, dytting, klyping, kloring, slag, spark, eller liknende. Verbal utagering kan for eksempel være skriking, trusler, banning, eller nedsettende kommentarer.

Studien ønsker også å kartlegge hvilke støttetiltak den enkelte har opplevd som nyttige, og hva slags hjelp og støtte de kunne trengt i oppveksten og som unge voksne. Frambu mener denne studien er viktig fordi det finnes lite forskning på dette feltet. Forskning fra andre felt tyder på at vold i oppveksten kan føre til ulike psykiske utfordringer senere i livet. Tidligere forskning om søsken til barn med ulike diagnoser viser at søsken kan utvikle stor toleranse, empati og omsorgsevne. Samtidig opplever en del svekket relasjon til egne foreldre med mindre støtte og utfordrende kommunikasjon om det som er vanskelig. Dette er funnet å være en sentral faktor for den forhøyede risikoen for psykisk helseplager fi ser blant søsken som pårørende. Med økt kunnskap vil vi forhåpentligvis kunne gi bedre hjelp til søsken som opplever utagerende atferd fra søsken i fremtiden.
Frambu ønsker å intervjue søsken mellom 18 og 35 år som har opplevd ulike former for utagerende atferd fra sitt søsken med en nevroutviklingsforstyrrelse, eller utviklingshemming. Samtalen vil vare i 1 til 2 timer og vil belyse hvordan den enkeltes utfordrende atferd har preget deg og ditt liv, din identitet og dine relasjoner, og hvordan du mener barn og unge dom vokser opp i en slik situasjon bør ivaretas.

Dette forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Frambu og Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo. Prosjektet ledes av Torunn Vatne fra Frambu. Datainnsamlingen gjennomføres av psykologistudentene Kristine Skagen og Marte Rørvik ryen ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo, som vil skrive hovedoppgaven sin på bakgrunn av studien. Førsteamanuensis Guro Brekke Omland vil veilede studentene sammen med Torunn Vatne.

Ta kontakt med prosjektleder Torun Vatne på telefon 64 85 60 00 eller e-post til tva@frambu.no

Saken er fra Frambu.no:
Å vokse opp med utagerende atferd fra et søsken med funksjonsnedsettelse

Nøkkelord