Empo TV

Nye regler for elsparkesykler

Kan bli forbudt på fortauene

Foto: KristofTopolewski/Pixabay.com

Foto: KristofTopolewski/Pixabay.com

Etter flere episoder der synshemmede og bevegelseshemmede er blitt fortrengt, eller alvorlig skadet etter sammenstøt med el-sparkesykler, krever nå flere funksjonshemmedeorganisasjoner at el-sparkesyklene må bort fra fortauet.

Publisert:

Sist oppdatert: 25.01.2022 kl 09:47

Regjeringen ønsker derfor å innføre promillegrense og hjelmpåbud for de yngste. Forbudet om elektriske kjøretøy på fortau skal utredes.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til Handikapnytt at de mange skadene og det høye konfliktnivået mellom fotgjengere og el-sparkesykler krever et strengere regelverk for ferdsel med de elektriske sparkesyklene. El-sparkesyklene vil heretter klassifiseres som motorkjøretøy og ikke sykler. Promillegrense, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for alle under 15 år er blant endringene som blir innført fra våren 2022, skriver Samferdsels-departementet, uten at noen spesifikk dato er angitt. I tillegg til de skjerpede reglene vil samferdselsministeren utrede om det skal innføres forbud mot bruk av el-sparkesykler på fortau, men ikke på gang- og sykkelstier. I den sammenheng vil det også bli utredet om aldersgrensen for bruk skal være høyere.

Norges Handikapforbund skrev i et Høringssvar at feilparkerte el-sparkesykler utenfor inngangsdører bokstavelig talt har sperret rullestolbrukere inne i deres eget hjem og at fortauene blir uframkommelige. «Det er for oss åpenbart en situasjon som ikke kan aksepteres og som reduserer både eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne sine muligheter til å delta i samfunnet på like vilkår», skriver NHF.

Fortauene er særlig etablert for de gående, våre mest sårbare trafikanter, og det er kun unntaksvis at el-sparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet, understreker samferdselsministeren. – Svært mange el-sparkesyklister forholder seg likevel ikke til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på fotgjengernes premisser. Det er også svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving og andre tiltak for adferdsendring.

-Jeg mener derfor tiden nå er moden for å vurdere om små elektriske kjøretøy fortsatt skal kunne kjøre på fortau, eller om de bør forbys på slike arealer, slik de aller fleste andre europeiske land har gjort, sier Nygård.

– Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner, sier Nygård. Det skal også bli vurdert formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped, skriver Samferdselsdepartementet.

Samferdselsministeren vil spesielt verne barna som bruker el-sparkesykler mot hodeskader, og innfører derfor påbud om hjelm for alle under 15 år. Han oppfordrer likevel alle til å beskytte hodet når man bruker elsparkesykkel.

– Selv om det ikke er noen tvil om at også voksne bør bruke hjelm, er et generelt hjelmpåbud vanskelig å forene med det fungerende utleietilbudet som er rettet mot voksne. Likevel vil jeg sterkt oppfordre også voksne til å være gode forbilder og bruke hjelm, sier Nygård.

Utleiefirmaet Vois Nordensjef, Christina Moe Gjerdes kommentar til regjeringens tiltak om promillegrense er:
– At regjeringen vil innføre promillegrense er et kjærkomment og etterspurt tiltak, som vi håper vil gjøre det lettere for myndighetene å håndheve regelverket. Det vil også ha en god preventiv effekt, sier Moe Gjerde.
Som en følge av de reglene ber hun nå de kommunene som har innført nattestengning på utleie av el-sparkesykler om å oppheve dette tiltaket.

– Nå forventer alle som bruker elsparkesykler edru om natten at kommunene opphever regelen om nattestengt, sier Moe Gjerde.

Saken er fra Handikapnytt:
Strammer inn for elsparkesykler – utreder forbud på fortau

Nøkkelord