Empo TV

NFU vil ikke ha portforbud

NFU går mot forslaget til Regjeringen som vurderer å innføre portforbud av hensyn til smittevern i situasjoner med svært høyt smittetrykk. Dersom portforbud skulle bli hjemlet i smittevernloven, så ber NFU om å unnta mennesker med ...

Publisert:

NFU går mot forslaget til Regjeringen som vurderer å innføre portforbud av hensyn til smittevern i situasjoner med svært høyt smittetrykk. Dersom portforbud skulle bli hjemlet i smittevernloven, så ber NFU om å unnta mennesker med utviklingshemning fra forbudet. Folkehelseinstituttet, som er regjeringens faginstans støtter heller ikke forslaget om portforbud. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener portforbud vil være unødvendig.

"NFU mener videre at mennesker med utviklingshemming vil være blant dem som vil få det særlig vanskelig under et portforbud. Dette blant annet fordi mennesker med utviklingshemming ofte bor alene og derfor vil være særlig sosialt utsatt ved et portforbud. Departementene viser i høringsutkastet punkt 4.3 til at det ved et portforbud vil være full anledning til å opprettholde sosial kontakt via telefon, e-post, skype osv. Vi vil understreke at mange utviklingshemmede ikke vil ha denne muligheten til å kompensere for manglende sosial kontakt, da mange ikke har tilgang til, og flere ikke behersker bruk av, slike elektroniske hjelpemidler."

"NFU ønsker at mennesker med utviklingshemming unntas fra en forskriftshjemmel for portforbud. Etter vårt syn er dette det eneste tiltak som reelt vil ivareta mennesker med utviklingshemming og vil kunne hindre at denne gruppen blir uforholdsmessig hardt rammet av et portforbud sammenlignet med befolkning ellers. Dette bør derfor presiseres i lovteksten. NFU viser til at svært mange utviklingshemmede urettmessig opplevde å bli ilagt både besøksforbud, portforbud og andre inngripende, uhjemlede tiltak ved pandemiens begynnelse. Slike tiltak var til belastning og skade for de som ble utsatt for det. Dette viser at utviklingshemmedes rettssikkerhet er sårbar og har klare svakheter, og underbygger etter vårt syn et behov for ekstra beskyttelse i en forskriftshjemmel om portforbud."

Saken sto på NFUs hjemmeside

http://www.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/nfu-advarer-mot-portforbud/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen