Empo TV

Menn med utviklingshemming må behandles som menn blant annet med et seksualliv

Norsk Forbund for Utviklingshemmedes leder, Tom Tvedt, mener det er for lite informasjon og lite bevissthet rundt seksualitet når det gjelder rettigheter til et seksualliv. Tvedt var, sammen med flere andre organisasjoner, invitert til et møte med det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget, der han var tydelig om retten til et aktivt seksualliv for utviklingshemmede menn. Under møtet som ble avholdt torsdag 29. juni ble blant annet temaet menns rett til selvstendighet rundt seksualitet diskutert.

Publisert:

NFU-lederen var klar, og fortalte at i henhold til loven så har du, som utviklingshemmet, lov til å være seksuelt aktiv. I praksis er virkeligheten ofte en annen. For eksempel de som bor i en betjent bolig opplever å måtte følge bestemte regler som utestenger de utviklingshemmede fra et fritt seksualiv.
Vi siterer hva Tvedt kunne fortelle: – Fire av mine medlemmer er gift, men får ikke bo sammen. Det er kommunen som setter begrensning på at de ikke skal få bo sammen med den de elsker. To av de har fått påbud om å ikke være seksuelt aktive på grunn av boligen de er i. Dette strider med CRPD. I FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, står det:
Partene skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for å avskaffe diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle saker som gjelder ekteskap, familie, foreldrerollen og personlige relasjoner, slik at de behandles på lik linje med andre.
Mannsrolleuetvalget må også ta med seg FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPS i sitt videre arbeid, var Tvedt tydelig på. I dagens lovverk står det til og med at politimesteren kan anbefale om sterilisering, eller kastrering av menn som haren utviklingshemming. Jeg vil, og kan ikke, la være å fortelle Mannsutvalget dette, sa en tydelig Tom Tvedt under møtet, der få av delegatene var til stede.
En oversikt over utfordringer rundt gutter og menns likestilling er oppgavene Mannsrolleutvalget fikk av Regjeringen i 2022 da de ble oppnevnt. Utvalget skal også foreslå tiltak som kan bedre gutter og menns livssituasjon. Tvedt er skuffet over at regjeringens Mannsrolleutvalg ikke hadde satt av mer tid til å diskutere de funksjonshemmede mennenes livssituasjon. Få av de 17 som er med i utvalget hadde møtt opp.
- Det er beklagelig siden organisasjoner for de med en fysisk, eller kognitiv funksjonsnedsettelse og utviklingshemmede har mye kunnskap om egen livssituasjon gjennom et helt liv. Det er en gjennomgående systematikk i samfunnet vårt at de funksjonshemmede får for lite oppmerksomhet og tiden blir knapp til å diskutere utestengelser og diskriminering, sier Tvedt i Nfu-bloggen.
Organisasjonenes deltakere skulle forberede seg før møtet ved å svare på 5 spørsmål:
1. Hvordan påvirker normer for maskulinitet og tradisjonelle kjønnsroller funksjonshemmede menn s livssituasjon? 2. Er det noen grupper av funksjonshemmede menn som i særlig grad møter utfordringer knyttet til likestilling?
3. Hvilke utfordringer møter funksjonshemmede menn i utdanningsløpet? Hvilke tiltak kan gjøres for at flere funksjonshemmede menn gjennomfører videregående skole og tar høyere utdanning?
4. Hvilke barrierer møter funksjonshemmede menn i arbeidslivet? Hvar kan være gode tiltak for at flere funksjonshemmede mann skal ha et godt arbeidsliv?
5. Hvordan ivaretas yrkesaktive som har fått en funksjonsnedsettelse i voksen alder? Hvordan jobbes det for å beholde dem i arbeidslivet?

Saken er fra Nfunorge.org
.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/nfu-med-tydelige-innspill-til-mannsutvalget/