Empo TV

1 av 3 barn har opplevd vold og overgrep i koronatiden

En tredjedel av barn med funksjonsnedsettelser har opplevd en form for vold eller seksuelle overgrep i den perioden skoler og barnehager var stengt i vår. Det kommer frem av tall fra Norsk kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO har sendt en henvendelse  til kunnskapsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, der de støtter Redd Barnas forslag til tiltak for å bedre situasjonen.

Publisert:

Fritidsaktiviteter og muligheter til å omgås privat er begrenset. Mange barn og unge er derfor mer hjemme enn de ellers ville vært i en normal situasjon. Det gir grunn til fortsatt bekymring  for de barna vi snakker om her og deres situasjon, sier interessepolitisk ledr i FFO, Berit Terese Larsen  

Redd Barna foreslår følgende tiltak som FFO støtter:

  • Barnehager og skoler må holdes fysisk åpne i så stor grad som mulig. Vedtakene om rødt nivå må ikke blir stående lengre enn det som er strengt smittevernfaglig nødvendig. FFO ber i tillegg om at det sikres at elever med spesialundervisning og/eller de som ikke har nytte av digital undervisning skjermes spesielt, og at undervisning på skolen opprettholdes for disse.
  • Ressurser og kapasitet til skoler og barnehager må sikres, slik at de kan tilrettelegge for mindre kohorter, større avstand og fysisk tilstedeværelse på skolen
  • Forslaget om å åpne opp for mer hjemmeskole enn det smittevernhensyn tilsier, må trekkes tilbake. Vi ønsker en tilbakemelding på status, og hvorvidt forslaget skal gjennomføres.
  • Det må komme forpliktende føringer som ikke gjør det mulig for kommuner å omdisponere helsesykepleiere på til vaksinering eller smittesporing. Helsesykepleierne er svært viktige for å ivareta barn og unges fysiske og psykiske helse, spesielt i denne krevende tiden. Det må sikres at helsesykepleierne er tilgjengelige for barna også ved hjemmeskole, og at dette er tydelig kommunisert til alle barna.  

I tillegg til å i så stor som mulig grad å sikre at skoler og barnehager holdes åpne, ber vi om kompensernede tiltak overfor barn i sårbare livssituasjoner. Bindende retningslinjer for kommunenes oppfølging av barn med funksjonsnedsettelser. Vi ber også om at det sikres økte ressurser og kommunal tilrettelegging som gir barn og unge med behov for spesialundervisning det undervisningstilbudet de har rettmessig krav på.

Alle hjelpetjenester for barn og familier i sårbare livssituasjoner må holdes åpne, og at det informeres bredt om at de er åpne.

Det må investeres tungt i politi, barnevern, barnehus og de andre hjelpetjenestene. De må også ha ressurser til aktivt å oppsøke barn i risikogrupper.

Det må gjøres et kompetanseløft for lærere og barnehagepersonell når det gjelder å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Skolen må få på plass flere tiltak for å forebygge og avdekke nettrelaterte overgrep mot barn.

Saken er hentet fra FFOs hjemmeside: 1-av-tre-har-opplevd-vold-eller-overgrep/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen