Empo TV

Angst hos ungdom med autisme, alvorlig utviklingshemming og selvskadende adferd

Kunnskapen om utredning av angstlidelser hos personer med autisme, alvorlig utviklingshemming og begrensede verbalspråklige ferdigheter er svært begrenset. Kunnskapen om eventuell behandling ved slike diagnoser er enda mer begrenset. I en ny «kasusstudie» (pasientstudie) beskrives en tilnærming til utredning og tiltak ved angst hos en ungdom i denne gruppa som også hadde alvorlig selvskadende atferd.

Publisert:

Etter at behandlingen ble endrer ble det observert en klar nedgang i frekvensen av selvskadende atferd, pasienten kommuniserte mer verbalt og viste flere tegn på økt trivsel.

Denne studien beskriver hvordan utredningen ble bygget opp og gjennomført. Også hvilke momenter som ble vektlagt i vurderingen av om angst kunne være en av de underliggende årsakene til pasientens selvskading. Det ble i dette tilfellet vurdert som sannsynlig at angst bidro til å utløse selvskading hos pasienten. Det ble også vurdert som mulig at noe av pasientens selvskading var knyttet til en mulig traumereaksjon utviklet som konsekvens av inngripende, fysiske tvangstiltak for å håndtere selvskading, og at denne traumereaksjonen kunne ha bidratt til å opprettholde eller forverre pasientens vansker.

 En endring av det miljøterapeutiske arbeidet rettet mot å redusere angst og dempe den mulige traume -reaksjonen ble iverksatt, og det ble observert en markant reduksjon i selvskadende atferd og en betydningsfull reduksjon på symptommål knyttet både til psykisk lidelse og atferdsvansker.

Resultatene av studien tyder på at det er fullt mulig å identifisere angstplager hos personer med autisme, alvorlig utviklingshemming og selvskadende atferd. Resultatene tyder videre på at det bør gjennomføres kartlegging av symptomer på psykiske vansker hos personer i denne gruppa som utviser alvorlig selvskadende atferd. I forlengelsen av funn fra en rekke tidligere studier på selvskading i denne gruppa, tyder også disse resultatene på at angst kan være en av de underliggende faktorene som bidrar til at personer med autisme og utviklingshemming utvikler selvskadende atferd, og understreker behovet for videre forskning på sammenhengene mellom psykiske vansker og slik atferd også hos personer med begrensede verbalspråklige ferdigheter.

Studien ble gjennomført i samarbeid mellom av fagpersoner ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA), Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse (NKUP) og NevSom nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), alle Oslo universitetssykehus:

Les mer om studien pa Oslo- Universitetssykehus.no:

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/angstlidelse-hos-en-ungdom-med-autisme-alvorlig-utviklingshemming-og-selvskadende-atferd

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen