Empo TV

NFU: Diskriminering av overgrepsofre med utviklingshemning havnet i diskriminerings-nemnda

Sakene som ble anmeldt til Vest politidistrikt gjaldt mistanke om overgrep mot to personer med utviklingshemming som ble begått av en navngitt tjenesteyter. Begge de fornærmede hadde hatt atferdsendringer etter å ha mottatt tjenester fra den samme tjenesteyteren. Den ene hadde også fortalt til familien sin at han hadde vært utsatt for overgrep. Overgrepene ble anmeldt, man Vest politidistrikt henla sakene.

Publisert:

Våren 2020 sendte NFU inn to klager til Diskrimineringsnemnda, hvor de hevdet at Vest politidistrikt hadde diskriminert to overgrepsofre, på grunn av flere mangler ved etterforskningen av overgrepene. Henleggelsene Vest politidistrikt hadde gjort av begge sakene skjedde uten at det var iverksatt tilstrekkelig etterforskning. 10. mars 2021 konkluderte Diskrimineringsnemnda med at begge overgrepsofrene har blitt diskriminert av Vest politidistrikt.

I den ene saken konkluderte diskrimineringsnemnda med at fornærmede var utsatt for både direkte og indirekte diskriminering. Disse momentene ble lagt vekt på av nemnda: -Ved påstand om så alvorlige lovbrudd som seksuelle overgrep reagerer politiet normalt raskt. Nemda legger til grunn at en person uten funksjonsnedsettelse og vansker med kommunikasjon ville blitt tatt inn til avhør i løpet av kort tid etter en anmeldelse. Å innkalle til avhør med nesten fire ukers ventetid, utgjør direkte forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse. -Det er indirekte diskriminering at avhørene ikke var tilrettelagt på en måte som var egnet til at han fikk forklare seg.

-Det finnes ikke spor av at øvrige alminnelige etterforskningsskritt i sedelighetssaker med sårbare grupper ble vurdert av politiet. Dessuten brukte politiet lang tid på å påbegynne alminnelige etterforskningsskritt. Selv om dette skyldes kapasitetsproblemer hos politiet, utgjør det indirekte diskriminering, fordi fornærmede ikke har samme mulighet til å varsle om manglene ved etterforskningen.

- Når avhørene var mangelfullt tilrettelagt, er fornærmede prisgitt politiets øvrige etterforskning. Når også etterforskningen er mangelfull stilles de fornærmede dårligere enn andre under politiets etterforskning. Også dette er indirekte diskriminering.

I den andre saken konkluderte Diskrimineringsnemnda med at fornærmede var utsatt for direkte diskriminering. Denne saken ble henlagt av politiet uten at personen selv var innkalt til avhør. Disse momentene ble lagt vekt på av nemnda:

-Nemnda kan ikke se noen annen grunn til at tilrettelagt avhør ikke ble gjennomført, annet enn fornærmedes kommunikasjonsvansker.

-Politiet har vist til journalnotater, som de har tolket dithen at det vil være en belastning for fornærmede å gi en forklaring, og at det var lite sannsynlig at et tilrettelagt avhør ville være et egnet sted for fornærmede å komme med opplysninger. Det ville vært naturlig at politiet hadde kontrollert opplysningene i journalnotatene med den aktuelle habiliteringspsykologen før de tok stilling til hvorvidt avhør skulle gjennomføres eller ikke.

NFU er svært fornøyd med Diskrimineringsnemndas vurderinger og avgjørelser. De forventer at alle politidistriktene innretter seg etter diskrimineringsnemndas uttalelser, og sikrer at overgrepsofre med utviklingshemming sikres lik tilgang til rettssystemet i fremtiden.

Saken er fra Nfunorge.org:

- Vest politidistrikt diskriminerte to overgrepsoffere med utviklingshemming

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen