Empo TV

Sparkesyklene må vekk fra fortauet

Handikapforbundet, Blindeforbundet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon krever at elektriske sparkesykler med toppfart på 20 km/t må forbys på fortauene. Elektriske sparkesykler har skapt mye opphetet debatt og konflikt. De leies ut i store mengder i de største norske byene.

Publisert:

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har vært under press for å rydde opp. Nå har Statens vegvesen sendt på høring forslag til regelendring som skal skape mer orden i sparkesykkelkaoset, som både har vært årsak til mange ulykker og ikke minst redusert framkommelighet for rullestolbrukere, gående synshemmede og andre grupper myke trafikanter.

«Målet med forslagene er å oppnå et bymiljø der mikromobilitet ivaretas, samtidig som det tas særlig hensyn til andre trafikanters rett til fremkommelighet og trygghet», skriver Statens vegvesen i høringsbrevet der ulike berørte grupper er bedt om å gi sine innspill. Både Norges Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Blindeforbund har tatt utfordringen og levert sine forslag til hvilke regler de mener bør gjelde. Alle de tre organisasjonene tar til orde for å forby små elektriske kjøretøy med toppfart på 20 km/t på fortau. Begge vil ha forbud mot å parkere slike sparkesykler på fortau utenfor anviste plasser, og begge mener kommunene må få mulighet til å nedlegge forbud mot bruk av slike sykler i bestemte områder.

NHF ønsker at forbudet skal gjelde på fortau, på gangveier og i gågatenes gangsoner. Parkeringsforbudet foreslås å gjelde de samme stedene, unntatt anviste plasser. NHF ønsker dessuten at små elektriske kjøretøy må omklassifiseres fra sykkel til motorvogn. Et krav om å forby el-sparkesyklene på fortauene går lenger enn det Statens vegvesen selv tar til orde for i høringsnotatet:

«Samlet sett anses det som et for inngripende tiltak å generelt forby små elektriske kjøretøy å benytte fortau, særlig sett hen til at et generelt forbud vil ramme bruk på steder og tider der det ikke er utfordringer. Dagens regler som tillater små elektriske kjøretøy på de nevnte arealene gjør at kjøretøyene kan plassere seg der det til enhver tid er minst annen trafikk. Bruken skal skje på de gåendes premisser.»

Både NHF, Blindeforbundet og FFO viser til problemene som dagens sparkesykkelkaos skaper for gruppene de representerer, både når det gjelder framkommelighet og sikkerhet. NHF skriver blant annet at feilparkerte elsparkesykler utenfor inngangsdører bokstavelig talt har sperret rullestolbrukere inne i deres egne hjem, og at fortauene blir uframkommelige.

«Det er for oss åpenbart en situasjon som ikke kan aksepteres og som reduserer både eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne sine muligheter til å delta i samfunnet på like vilkår», skriver NHF. «Vi har fått flere tilbakemeldinger på at trafikkbildet er blitt svært utfordrende for mange av enkeltpersonene vi representerer», skriver FFO. «Svaksynte og blinde har i likhet med flere andre opplevd påkjørsler og nestenulykker fra disse. Dette fører til stor grad av utrygghet», skriver Norges Blindeforbund i sin uttalselse.

Det er ikke tilfeldig at flere av organisasjonene som representerer myke og utsatte trafikanter, tar til orde for mye av det samme i høringsrunden om det nye regelverket for el-sparkesykler: – Det har vært et godt samarbeid med FFO, Blindeforbundet og Pensjonistforbundet i denne saken, og det er stor enighet i disse organisasjonene hva vi ønsker å oppnå, leder for NHFs samferdselsnettverk Magnhild Sørbotten til Handikapnytt.

Saken er hentet fra Handikkkapnytt.no

www.handikapnytt.no/samlet-krav-til-myndighetene-sparkesyklene-ma-vekk-fra-fortauet/

Publisert av Birgitte FalckJørgensen