Empo TV

Regjeringen med assistent-forslag

[b]Neste år er det stortingsvalg og sametingsvalg. I den forbindelse har regjeringen sendt et forslag ut på høring som handler om hvem som kan være med funksjonshemmede som har stemmerett inn i stemmeavlukket.[/b] Regelendringen innebærer at ...

Publisert:

Neste år er det stortingsvalg og sametingsvalg. I den forbindelse har regjeringen sendt et forslag ut på høring som handler om hvem som kan være med funksjonshemmede som har stemmerett inn i stemmeavlukket.

Regelendringen innebærer at funksjonshemmede selv kan få velge hvem som skal få være med inn i avlukket. I en nyhetsmelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet står det følgende å lese om endringen: "Departementet ønsker å endre valgloven, slik at velgere som er psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, selv kan peke ut en hjelper som skal bistå vedkommende uten at en valgfunksjonær er tilstede i valgavlukket."

I dag er reglene slik at en valgfunksjonær og assistenten til den stemmeberettigede må være med inn i avlukket. Flere har protestert mot regelen, og en av dem var Monica Salvanes fra Karmøy, som gikk til sak mot staten etter fjorårets kommunevalg. Nå får Salvanes og andre funksjonshemmede støtte fra både valglovutvalget og regjeringen. "Reglane om rett til assistanse ved stemmegivinga har ved fleire anledningar blitt praktiserte feil. Departementet er dermed einig med utvalet om at det er behov for å forenkle desse reglane. Veljarar som ikkje har ei funksjonsnedsetting som inneber at dei ikkje kan stemme aleine, bør, slik utvalet foreslår, få rettleing utan at ein stemmemottakar eller valgfunksjonær er tilstades i stemmeavlukket medan velgjaren gjer sine val", står det i høringsnotatet fra Kommuna- og moderniseringsdepartementet. Departementet viser så til FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter: "Departementet meiner forslaget er i tråd med FN sin konvensjon om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne artikkel 29 bokstav a".

Assistanse-forslaget er en del av den nye valgloven, som, dersom den blir vedtatt, skal gjelde fra og med stortingsvalget i 2025. Unntaket er nettopp assistanseforslaget, som regjeringen håper å kunne innføre allerede ved valget neste år.

Publisert av Anders Teslo