Empo TV

Budsjettavtale med SV gir mer i uføretrygd og grunnstønad

Nå økes ytelsene til uføre. Handikapnytt skriver at minstesatsene for uføretrygd økes med 6000 kroner og arbeidsavklaringspenger øker med 5000 kroner fra 1. juli. Det samme gjelder for satsene i Kvalifiseringsprogrammet (KVP), som er en Nav- ordning rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne.

Publisert:

Det var gjennom helgens budsjettforhandlinger at SV fikk gjennomslag for økt uføretrygd og mer i arbeidsavklaringspenger. Kuttet i grunnstønaden for funksjonshemmede fikk de også stanset. SV mener at folk som ikke kan jobb også skal ha nok å leve av uten å måtte stå i matkø. Partiet ønsker også å bruke 60 millioner kroner på å stanse det de kaller kutt i grunnstønaden for personer med nedsatt funksjonsevne og sykdom. Dette gjøres ved at de laveste fire satsene blir justert etter prisene, som har en forventet prisvekst på 3,5 prosent neste år. Dette ville rammet 130.000 stønadsmottakere, dersom det hadde blitt stående. Norges Handikapforbund kalte det et «usosialt kutt».

Forhandlingene om neste års statsbudsjett har pågått siden mandag 13. november, og søndag formiddag varslet regjeringen at de har kommet til enighet med SV. «For SV var det avgjørende å få på plass et budsjett som tar grep om de viktigste utfordringene i vår tid – dyrtiden, økonomiske forskjeller og behovet for omstilling for å ta vare på klima og natur», sa SV-leder Kirsti Bergstø da budsjettavtalen mellom de tre partiene ble presentert på Stortinget søndag. I budsjettavtalen er det også lagt inn 73 millioner kroner som skal hindre at folk taper bostøtte som følge av at ytelser og satser øker. Delen av avtalen som retter seg spesifikt mot likestilling av funksjonshemmede fikk lagt inn 400.000 kroner til Norges Blindeforbunds punktskrifttrykkeri og to millioner kroner til Tegnspråkteateret Manu. Begge tiltakene ligger på kulturbudsjettet.

I sitt alternative forslag til statsbudsjett hadde SV for eksempel lagt inn 30 millioner kroner i en rentekompensasjonsordning for kommuner som vil gjøre skolebygninger universelt utformet. Det blir heller ikke i 2024 penger til universell utforming av skolebygninger, til tross for at regjeringen i Hurdalsplattformen har sluttet seg til målet om at dette skal være på plass innen 2030. De 25 millionene SV også ville ha inn i ordningen for aktivitetshjelpemidler for voksne kom ikke med i budsjettet til AP og SP. 50 millioner kroner for å trappe opp den nasjonale TT-ordningen til alle fylker. Ingenting av dette er nevnt i budsjettavtalen med Ap og Sp.

Saken er fra Handikapnytt:

Budsjettavtale gir mer i uføretrygd og grunnstønad