Empo TV

Over 100 000 funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet

De fleste funksjonshemmede får ikke hjelp fra NAV til å skaffe seg arbeid. De fleste har skaffet seg jobb selv. Arbeidsrettede tiltak bidrar ikke i særlig grad til å få folk i jobb. Få kjenner til de offentlige støtteordningene som finnes for ...

Publisert:

De fleste funksjonshemmede får ikke hjelp fra NAV til å skaffe seg arbeid. De fleste har skaffet seg jobb selv. Arbeidsrettede tiltak bidrar ikke i særlig grad til å få folk i jobb. Få kjenner til de offentlige støtteordningene som finnes for tilrettelegging av arbeidsplassen for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon står bak to nye undersøkelser som viser dette.

I den første undersøkelsen ble 500 arbeidsgivere spurt om rekrutering av funksjonshemmede, kjennskap til støtteordninger og tilrettelegging for funksjonshemmede. Her kom det fram at kun to av ti bedrifter har kjennskap til hvilke tilretteleggingsbehov det kan gis økonomisk støtte til. Kun halvparten av bedriftene vet hvor de kan inn­hente informasjon eller få hjelp til tilretteleg­ging av arbeidsplassen. En av ti bedrifter arrangerer faste sosiale sammenkomster som kan hindre deltakelse for noen grupper av ansatte. Kun en av ti bedrifter har en aktiv rekrutteringsstrategi mht funksjonshemmede og kronisk syke, selv i offentlig administrasjon og undervisning. Færre enn ni prosent av bedriftene oppgir at arbeidslokaler har installert lyd og taleoverføringsutstyr.

I den andre undersøkelsen ble 1120 funksjonshemmede spurt om deres erfaringer med arbeidslivet. Undersøkelsen viser at heller ikke funksjonshemmede i særlig grad kjenner til hvilke tilretteleggingsbehov NAV gir offentlig støtte til, eller hvor informasjon om dette kan innhentes.

Kun 43 prosent har kjennskap til hvor de skal innhente informasjon eller få hjelp til tilrettelegging av arbeidsplassen. 58 prosent har ikke kjennskap til hvilke tilretteleggingsbehov det kan gis økonomisk støtte til.

Av positive funn kan nevnes at bedrifter innen bransjene IKT, offentlig admin­istrasjon og undervisning oftere er tilrettelagt for rullestolbrukere. De har også oftere installert lyd- og taleoverføringsutstyr enn bedrifter innen bransjene industri, varehandel, overnatting og servering. De fleste bedriftene, ca. åtte av ti, oppgir at de har stor grad av fleksibilitet for de ansatte i hverdagen, sier Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder i FFO.

FFO sin undersøkelse viser også med all tydelighet at de som er i jobb har skaffet seg jobben på egen hånd, og ikke via NAV eller arbeidsrettede tiltak. Kun seks prosent sier de har fått hjelp av NAV eller offentlige tiltak, mens 85 prosent svarer at de har klart det selv. Det er fint når folk kommer seg i jobb på egen hånd, men fortsatt står flere enn 100 000 funksjonshemmede ufrivillig utenfor arbeidslivet. Det er derfor på høy tid med en grundig evaluering av de offentlige tiltakene slik at de faktisk virker etter hensikten, sier Larsen.

FFO har følgende anbefalinger: Offentlige og private virksomheter med flere enn 50 ansatte bør pålegges å ha en rekrutteringsstrategi for ansettelse av funksjonshemmede og kronisk syke.  

I tillegg bør det innføres en strengere håndhevelse av diskrimineringsloven, slik at flere kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelser innkalles til jobbintervju. 

Krav til universell utforming av arbeidsplasser og IKT-systemer bør eksplisitt inn i likestillings- og diskrimineringsloven. NAV og ansvarlige myndigheter må sørge for at informasjon og veiledning om tilretteleggingsstøtte når ut til alle bedrifter og til arbeidssøkere med behov.  Det må fremskaffes mer kunnskap om hvorfor funksjonshemmede som har høyere utdanning ikke er i jobb. Det mangler mye kunnskap om denne gruppens utenforskap.

Les hele saken her   Nav får ikke funksjonshemmede i arbeid 

Saken er fra FFO.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen