Empo TV

Ragnhild straffes for sin samfunnsinnsats

Ifølge beregninger fra Norges Handikapforbund vil du som uføretrygdet tape rundt 12 000 i året dersom du tjener rundt 0,4 G i tillegg til uføretrygden. Hvis regjeringens forslag i det nye statsbudsjettet blir vedtatt vil Ragnhild Skovly Hartviksen vurdere å slutte som brukerrepresentant for Nav. Hun tror mange kan komme til å gjøre det samme, og at det blir vanskelig å fylle viktige verv.

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2021 kl 14:16

Som uføretrygdet har Ragnhild skovly Henriksen flere honorerte verv både i organisasjonslivet og det offentlige. Hun er brukerrepresentant i Nav Viken og er vara i det fylkeskommunale rådet formenneskkker med  funksjonsnedsettelsr.  Nå frykter hun at hun kan bli økonomisk «straffet» for å gjøre denne jobben for samfunnet og frivilligheten.  – Det er utgifter knyttet til å skjøtte verv, og jeg legger mye jobb i det. Dersom jeg får mindre igjen enn i dag, vil jeg måtte vurdere min egen deltakelse, konstaterer Hartviksen, som blant annet er 2. nestleder i regionstyrtet for NHF Øst. Ragnhild Skovly Hartviksen tror mange vil vurdere som henne.

– Staten er veldig opptatt av brukermedvirkning på alle nivåer, og allerede i dag er det vanskelig å finne mange nok til å stille opp. Hvordan skal de få til det i framtiden når folk får mindre igjen for det? spør hun. Det samme vil gjelde i frivillige organisasjoner der flere trolig vil vurdere å si nei til å påta seg verv og oppgaver dersom de får enda mindre igjen for å gjøre en innsats.

Ragnhild Skovly Hartviksen peker på noe hun mener er en urimelig forskjellsbehandling av uføretrygdede sammenliknet med lønnsmottakere.Hun mener at dersom en person som er i jobb, påtar set et honorert verv for det offentlige blir ikke vedkommende trukket i sin lønn for det. Men det skjer med oss som er uføretrygdet, sier Hartviksen. Hun har merket seg at forslaget og brevet som ble sendt ut fra Nav, skaper sterkt engasjement og uro hos mange.- Forslaget om å fjerne fribeløpet på 0,4 G og erstatte et med halvert reduksjon opp til 1,2 G ligger inne i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett fra Erna Solbergs regjering.

«Regjeringen legger vekt på å styrke insentivene for mottakere av uføretrygd med mulighet til å utnytte en restinntektsevne, ved at uføre med arbeidsinntekt får beholde en større del av uføretrygden i et lengre inntektsintervall», heter det i forslaget til statsbudsjett fra Ernas nå avgåtte mannskap. Men samtidig står det i dokumentet at forslaget vil innebære innsparinger for folketrygden og Statens pensjonskasse på 254 millioner kroner neste år.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Pensjonistforbundet og Norges Handikapforbund advarer alle mot den foreslåtte endringen. I et innspill til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget om budsjettet skriver NHF: «Dette fører til økt ulikhet, og gir i tillegg utrygghet for folk som vil prøve seg litt i arbeidslivet.»

Saken er fra Handikapnytt

Handikapnytt.no: Taper 12000 kroner i året