Empo TV

Vold mot utviklingshemmet:

Pårørende mener straffen er for lav etter overfallet

16-åring er dømt til å betale erstatning på 1,4 millioner kroner og tre års ungdomsfengsel etter overfall på utviklingshemmede Tor Inge Dahl. Dahl ble slått i bakken og livstruende skadet etter å ha blitt slått med knyttneven, og er nå avhengig av omsorg døgnet rundt. Retten har slått fast at volden mot Tor Inge Dahl var delvis motivert av hans nedsatte funksjonsevne.

Publisert:

Sist oppdatert: 09.04.2024 kl 13:13

Tiltaltes kroppsspråk i tiden før slaget gir inntrykk av at han hermer etter Dahl og latterliggjør ham.¬«Dette er kvalmende og forkastelig oppførsel, begått med stort forsett mot et menneske med utviklingshemming, fordi han har en utviklingshemming», sier Tom Tvedt, leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Tvedt er glad for at retten har konkludert med brudd på straffelovens §274 første ledd, og anerkjenner at det var motivert av Dahls nedsatte funksjonsevne. «Det viser at det er mulig å bli dømt for hatkriminalitet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. At det nytter å stå opp og si ifra når det skjer. Det har vært viktig for oss i denne saken», sier Tvedt.

«Straffutmålingen i denne saken er svært vanskelig, og hensyn må veies opp mot hverandre. Spørsmålet er om han skal ha ubetinget fengsel, én del ubetinget ungdomsfengsel og en annen del betinget, eller ungdomsstraff. Totalt sett, etter å ha vurdert alle forhold samlet, er vi under betydelig tvil kommet til at vi vil nedlegge påstand om ungdomsstraff», sa Statsadvokat Arvid Malde under rettssaken.

Tor Inges bror, Martin Dahl, er skuffet over at aktor og retten har kommet frem til ungdomsstraff. «Det er forferdelig at de ikke kan gi en skikkelig dom. Dette er ikke straff godt nok. Ungdomsstraff er husarrest. Konsekvensen av å bryte blir ikke fulgt opp godt», sier han til NFU. Han mener erstatningskravet på 1,4 millioner er for lavt. «Det er kstremt billig. En lav pris for et menneskeliv», sier Martin Dahl. Retten sier i dommen at den lave alderen på tiltalte taler for at det blir gitt ungdomsstraff. Retten har konkludert med at dette lovbruddet er så alvorlig at gjennomføringstiden bør settes til tre år, som er maksimaltid. Det skal også fastsettes en alternativ fengselsstraff, som retten konkluderer med bør settes til tre år. Fengselsstraffen må sones dersom fengselsstraff som må avsones dersom 16-åringen ikke følger opp møteplikten eller eventuelle pålegg gitt etter konfliktrådsloven § 31 om for eksempel bestemt bosted, avholdsplikt m.v., eller hvis ungdommen begår ny kriminalitet i gjennomføringstiden.

I dommen fra tingretten står det:
«Retten konkluderer etter dette med at også dei subjektive vilkåra for å straffa tiltalte etter straffelova § 274 er oppfylte. Tiltalte handla med naudsynt forsett då han slo Dahl med eit hardt knyttneveslag og skada Dahl utan «foranledning», motivert av hans funksjonsnedsetjing. Vidare handla han i det minste aktlaust i forhold til at Dahl fekk betydelege og uheilbare skadar. Det er ein adekvat årsakssamanheng mellom knytneveslaget og dei skadane tiltalte fekk. Tiltalte skal etter dette dømmes for grov kroppsskade etter straffelova § 274.» Dommen er enstemmig.

Saken er fra Nfunorge.org:
- En lav pris for et menneskeliv