Empo TV
Illustrasjonsbilde.
 Foto: OpenAI / Dall-E

Illustrasjonsbilde. Foto: OpenAI / Dall-E

Funksjonshemmede og sysselsetting er et likestillingsspørsmål

Personer med funksjonsnedsettelser har rett til arbeid akkurat som alle andre. Deltakelse i arbeidsliv og lønnsinntekt gir den enkelte økonomisk selvstendighet, og er en viktig faktor for opplevelse av mestring. 75 % av befolkningen i yrkesaktiv alder er sysselsatt. 41 % av personer med funksjonsnedsettelse i yrkesaktiv alder er sysselsatt. I skyggen av en velfungerende økonomi og et arbeidsmarked med generelt lav ledighet, finner vi en gruppe mennesker som ofte blir oversett – personer med funksjonsnedsettelser som ønsker å arbeide, men som av ulike årsaker ikke får muligheten.

Publisert:

I 2020 var det registrert rundt 105.000 individer med funksjonsnedsettelser utenfor arbeidsmarkedet i Norge, et tall som står i grell kontrast til samfunnets rop etter mer arbeidskraft. Mange av disse borgere har ikke bare evnen og viljen til å jobbe, de søker også aktivt etter arbeid.

En av ti med funksjonsnedsettelse oppgir at de har blitt diskriminert gjennom søknadsavslag på jobb de var kvalifisert for viser forskning. Funksjonshemmede har heller ikke fått deltatt på kurs gjennom jobb, eller er blitt presset til å slutte i jobben. Forskning viser videre at mennesker med funksjonsnedsettelser er spesielt utsatt for diskriminering i rekrutteringsperioden. En av fire jobbsøkere opplever at funksjonsnedsettelsen har negativ betydning i vurdering ved ansettelser.

På den ene siden markerer FNs konvensjon for funksjonshemmede retten til arbeid for alle. På den andre siden avslører forskning at mange stiller seg bak i køen ikke på grunn av manglende ambisjon eller kompetanse, men på grunn av deres funksjonsnedsettelser. Beklageligvis, oppgir én av ti personer med funksjonsnedsettelser at de har opplevd direkte diskriminering når de søker jobber de er kvalifiserte for.

Et forskningsprosjekt fra OsloMet/Nova viste at det var langt vanskeligere for personer som oppga at de hadde funksjonsnedsettelse å bli innkalt til jobbintervju enn personer med like kvalifikasjoner, men som ikke hadde funksjonsnedsettelse.

Spesielt er folk som bruker rullestol vitne til en hard virkelighet i ansettelsesprosesser. De står ovenfor ytterligere hindringer når det gjelder muligheten for å demonstrere sin kapasitet og kvalifikasjoner. Dette sier mye om behovet for en endring i holdninger blant arbeidsgivere, men også om hvordan vi som samfunn tenker rundt inkludering og mangfold på arbeidsplassen.

Les mer:
FFO - Et likestilt arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse

Kilde: FFO