Empo TV

Mange funksjonshemmede er blitt påkjørt av elsparkesykler

Dropper byturen som følge av utrygghet

Foto: Det store norske leksikon

Foto: Det store norske leksikon

I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) kommer det frem at elsparkesykler, både når de er parkert og beveger seg, utgjør en fare for personer med svakt syn eller funksjonsnedsettelse. Rapportens studie er finansiert av Bufdir og er gjennomført ved hjelp av spørreundersøkelser i Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund.

Publisert:

Rapportens formål er å se på hvordan elsparkesykler påvirker trafikksikkerheten for personer med nedsatt syn og nedsatt funksjonsevne når de ferdes i byen. Den viser at 17 prosent av de spurte i TØIs undersøkelse har opplevd å bli påkjørt av elsparkesykkel, og mellom 13 og 16 prosent har falt over en parkert e-sparkesykkel. I tillegg forteller to av tre at de føler seg utrygge i møte med elsparkesyklister. Til sammenligning er det rundt halvparten som føler seg utrygg i møtet med syklister.

Studien av hvordan funksjonsnedsatte og svaksynte mennesker opplever elsparkesyklene er den første siden syklene entret bybildet i 2019. Norge er ett av få land i verden som tillater å bruke sykler og elsparkesykler på gåendes areal, som f.eks. fortau, gangfelt og gangvei. I tillegg er det lov å parkere elsparkesykler på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate og gatetun dersom sykkelen ikke er til unødig hinder eller ulempe for andre trafikanter. Transportøkonomisk institutt mener imidlertid at den sistnevnte definisjonen ikke er tydelig på hva som utgjør en hindring.

Flertallet i studien mener at det er en dårlig idé at syklister og elsparkesyklister deler område med gående.

Les hele saken: Mange funksjonshemmede er blitt påkjørt av elsparkesykler

Kilde: handikapnytt.no